3 PÁRY PONOŽIEK V HODNOTE 14,90€ ZADARMO KU KAŽDEJ OBJEDNÁVKE
 

Obchodné podmienky

Čl. I ÚVOD

 

 1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len ako „obchodné podmienky“ alebo len „podmienky“) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z uzatvorenia kúpnej zmluvy na diaľku medzi predávajúcim a kupujúcim, predmetom ktorej je predaj a kúpa , ktorá sa uskutočňuje v internetových obchodoch, ktoré prevádzkuje spoločnosť deily.sk s.r.o..
 2. Prevádzkovateľom je obchodná spoločnosť magicsport s.r.o., IČO: 48242373, Bezručova 1191/3, Trenčín 911 01, Slovenská republika (ďalej len ako prevádzkovateľ).
 3. Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo využíva služby, a to buď v postavení spotrebiteľa alebo podnikateľa. Kupujúcim je aj každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s požiadavkou, aby jej predávajúci zaobstaral tovar, ktorý nemá zaradený v ponuke, s úmyslom kúpy tohto tovaru.
 4. Tieto obchodné podmienky taktiež vymedzujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a poskytujú informácie v súlade s § 3 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 5. Predmetné obchodné podmienky sa spravujú právnymi predpismi Slovenskej republiky, a to najmä zákonom č. č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho ako aj iných relevantných predpisov.
 6. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
 7. Spotrebiteľskou zmluvou je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu zmluvy a právny režim zmluvy, ktorej jednou zmluvnou stranou je spotrebiteľ.
 8. Dodávateľ (na účely obchodných podmienok aj predávajúci) je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.
 9. Zmluvou uzatvorenou na diaľku sa na účely tohto zákona rozumie zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa, najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, faxu, adresného listu alebo ponukového katalógu.
 10. Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27, ktorá je zároveň orgánom alternatívneho riešenie sporov medzi spotrebiteľom a dodávateľom (predávajúcim) v zmysle zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. (Adresa na doručovanie: Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát, Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov, Prievozská 32, p. p. 29,827 99 Bratislava 27) www.soi.sk
 11. Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do riadneho splnenia si povinností oboch zmluvných strán vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a týchto obchodných podmienok, ktoré sú jej neoddeliteľnou súčasťou.
 12. Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné až do ich zmeny, ktorá bude uskutočnená zverejnením na rovnakom mieste.
 13. Nadobudnutie vlastníckeho práva k veci nastáva až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar a jeho prevzatím.


 Čl. II OBJEDNÁVKA (Uzatvorenie kúpnej zmluvy)

 1. Z kúpnej zmluvy vzniká predávajúcemu povinnosť predmet kúpy kupujúcemu odovzdať (doručiť) a umožniť mu nadobudnutie vlastníckeho práva. Kupujúcemu vzniká povinnosť predmet kúpy prevziať a zaplatiť zaň predávajúcemu kúpnu cenu.
 2. Kúpna zmluva vzniká odoslaním záväznej objednávky kupujúcim a jej prijatím predávajúcim
 3. Tovar je možné objednať prostredníctvom prostriedku elektronickej diaľkovej komunikácie – webového sídla predávajúceho www.deily.sk.
 4. Návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie produktov predávajúcim na webovom sídle predávajúceho, kde je uvedená dostupnosť tovarov, vrátane dostupných veľkostí.
 5. Zo strany kupujúceho kúpna zmluva vzniká vytvorením, odoslaním (potvrdením) záväznej objednávky.
 6. Takto vytvorená objednávka je záväzná, a kupujúci akceptuje kúpnu cenu.
 7. Predávajúci je povinný do 24 hodín zaslať potvrdzovací e-mail o objednávke.
 8. Potvrdenie o uzatvorení kúpnej zmluvy obsahuje najmä údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru.Čl. III PRÁVA a POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

 1. Predmetom kúpnej zmluvy sú práva a povinnosti zmluvných strán.

 2. Predávajúci je povinný najmä:
  1. zabezpečiť aby kupujúci nadobudol vlastnícke právo k veci
  2. dodať objednaný tovar podľa objednávky riadne a včas
  3. zabaliť tovar na prepravu tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu
  4. dodať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom všetky doklady potrebné na riadne prevzatie a užívanie tovaru
  5. poskytnúť spotrebiteľovi informácie podľa príslušných ustanovení v zmysle dotknutých právnych predpisov.

 3. Kupujúci je povinný najmä:
  1. zaplatiť kúpnu cenu
  2. prevziať tovar
  3. potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby

Nebezpečenstvo škody tovaru prechádza na kupujúceho prevzatím tovaru od dopravcu, inak v čase keď mu bolo umožnené nakladať s tovarom ale nebol kupujúcim prevzatý.


Čl. IV ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 1. Predávajúci má právo odstúpiť od zmluvy, ak nie je schopný dodať kupujúcemu tovar riadne a včas, najmä z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru u dodávateľa, t.j. z dôvodu nemožnosti plnenia v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka. O stornovaní objednávky bude zákazník informovaný telefonicky alebo e-mailom, a v prípade úhrady kúpnej ceny, mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote maximálne do 30 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.
 2. Spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru ním alebo ním poverenou osobou.
 3. Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru.
 4. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.
 5. Predávajúci je povinný poskytnúť vzor tlačiva na odstúpenie od zmluvy na svojej webovej stránke.
 6. Odstúpenie od zmluvy podlieha režimu spotrebiteľských noriem uvedených v Čl. I obchodných podmienok.
 7. Spotrebiteľ je povinný zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.
 8. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy.
 9. Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.
 10. V zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.
 11. Platí zákaz platby záloh a iných plnení alebo ich zaistenie v priebehu lehoty odstúpenia.


Čl. V CENY a PLATOBNÉ PODMIENKY

 

 1. Predávajúci je platcom DPH.
 2. Ceny jednotlivých produktov sú na stránkach internetového obchodu www.deily.sk uvádzané v aktuálnom znení a sú platné. Ceny sú uvádzané vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH).
 3. V prípade zjavnej chyby v písaní, zmeny peňažných kurzov, pri výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok môžu byť ceny zmenené.
 4. Konečná cena je cena uvádzaná v objednávkovom formulári  sekcii „Pokladňa“ tesne pred odoslaním objednávky. Konečná cena je uvádzaná vrátane DPH a ostatných poplatkov (napr. poštovné), ktoré musí kupujúci zaplatiť pre získanie tovaru. Túto cenu možno meniť iba na základe vzájomnej dohody oboch zmluvných strán.
 5. Predávajúci neúčtuje žiadne ďalšie poplatky súvisiace so spôsobom platby.
 6. Kupujúcemu bude zaúčtovaný poplatok vo výške 1,-€ (jedno euro) na úhradu nákladov pre prepravcu v prípade dobierkového spôsobu platby. Príjemcom tejto platby je prepravca.

 7. Kupujúci má tieto možnosti platby:
  1. Dobierka
  2. PayPal
  3. Platba kartou

 8. Daňový doklad (faktúra) bude zákazníkovi zaslaná elektronicky.
 9. Ceny tovarov, ktoré vznikli ako dôsledok technických chýb sú neplatné podľa príslušných ustanovení o náležitostiach právnych úkonov. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na opravu týchto chýb, vrátane opravy už vytvorenej objednávky.
 10. Ceny v reklame a konečna cena na webovej stránke môžu byť rozdielne z dôvodu zmeny ceny dodávateľa tovaru. Konečná a platná cena je vždy cena uvedená na webových stránkach DEILY a v sekcii pokladňa po vybraní produktu, ktorý si chce zákazník kúpiť.


Čl. VI DODANIE TOVARU

 

 1. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu objednaný tovar v lehote od 7-12 pracovných dní.
 2. Poštovné resp. náklady na prepravu znáša kupujúci, pokiaľ nie je uvedené inak. 
 3. Náklady na prepravu znáša predávajúci v prípade, ak je v detaile produktu uvedené „doprava zdarma“, alebo v prípade akcie pri nákupe nad určitú sumu.
 4. Predávajúci upovedomí o zaslaní tovaru kupujúceho elektronickou formou.
 5. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v záväznej objednávke, osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala ním splnomocnená osoba.
 6. Pri prevzatí tovaru by mal kupujúci, alebo oprávnená osoba, skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený. V prípade poškodenia je nutné priamo na mieste spísať s dopravcom zápis o vadách spôsobených počas prepravy. Predávajúci nemusí uznať reklamácie z titulu prevzatia takto prevzatého tovaru.
 7. Prevzatie tovaru potvrdí kupujúci alebo oprávnená osoba podpisom na dodacom liste alebo termináli.
 8. Miesto odberu je miesto, ktoré bolo uvedené v záväznej objednávke.
 9. Spolu s tovarom dodá predávajúci kupujúcemu faktúru a dodací list.
 10. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim od času, kedy tento písomne potvrdí prevzatie tovaru alebo ho len fyzicky preberie buď sám alebo oprávnenou osobou. Čl. VII AKCIE a SÚŤAŹE

 1. Predávajúci môže jednostranným verejným vyhlásením poskytnúť výhody kupujúcim.
 2. Tieto výhody môžu predstavovať bezplatný bonusový tovar alebo cenové zvýhodnenie, ktoré predávajúci ponúka pri nákupe, ktorý dosiahne presne určenú sumu.
 3. Verejné vyhlásenie môže mať písomnú formu a zverejnenie prostredníctvom webovej stránky alebo sociálnych sietí.
 4. Konkrétne podmienky budú upravené v príslušnej časti webovej lokality predávajúceho.
 5. Je zakázané zneužívať akcie za účelom získania výhody.
 6. V prípade odstúpenia od zmluvy/vrátenia tovaru je nutné vrátiť všetky cenové výhody a bonusový tovar a zároveň nahradiť škodu, ktorá tým vznikla Predávajúcemu. Kupujúci je povinný vrátiť všetko čo získal od predávajúceho.
 7. Zákazník, ktorý dostal darčekový tovar z dôvodu, že nakúpil nad určitú sumu, nemá povinnosť vrátiť tento tovar, ak hodnota objednávky klesla pod určitú sumu z dôvodov na strane predávajúceho.
 8. V prípade, že zákazník uplatní odstúpenie od zmluvy len z časti a hodnota objednávky klesne pod určenú sumu pre získanie darčekového tovaru, t.j. neboli splnené podmienky pre získanie takejto výhody, zákazník je povinný darčekový tovar vrátiť alebo nahradiť hodnotu takého tovaru v plnej výške.
 9. V prípade, že u predávajúceho prebieha súčasne viacero akcií, zákazník ma nárok na jednu - ekonomicky najvýhodnejšiu akciu. Akcie nie je možné kombinovať, ak nie je pri príslušnej akcii uvedené inak.


Čl. VIII OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

 1. Predávajúci je v zmysle týchto ustanovení aj prevádzkovateľom webovej stránky.
 2. Za osobný údaj sa považujú  také informácie, ktorými možno priamo alebo nepriamo identifikovať konkrétnu fyzickú osobu. Sú to najmä meno, trvalý pobyt, rodné číslo, e-mail. cookies a iné.
 3. Spotrebiteľ resp. kupujúci, ktorý je fyzickou osobou, potvrdením  Objednávky potvrdzuje, že ním poskytnuté osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo sú správne a pravdivé. Spracúvanie týchto údajov je nevyhnutné na plnenie Zmluvy o kúpe tovaru na diaľku, ktorej zmluvnou stranou je Spotrebiteľ v zmysle ustanovenia čl. 6 bod 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“)     Účelom spracúvania osobných údajov je zhromažďovanie, uchovávanie a spracúvanie osobných údajov Poskytovateľom a ich použitie na fakturačné účely, registráciu domény a ďalšie úkony spojené s objednanou a poskytovanou službou, vrátane neskoršej komunikácie so Spotrebiteľom z dôvodu uplatnenia zmluvných práv (odstúpenie od zmluvy) ako aj pre potreby vlastného marketingu Prevádzkovateľa, pre účely zasielania informácií o tovare, a to elektronickými prostriedkami (e-mail).

 4. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje najmä na:
  1. Registráciu zákazníka
  2. Vytvorenie objednávky/ Uzatvorenie kúpnej zmluvy
  3. Vystavenie dokladu, potvrdenie objednávky
  4. Dodanie tovaru
  5. Informácie o novinkách, zľavách a akciách
  6. Evidencia objednávok a reklamácie

 5. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb v rozsahu uvedenom v príslušných právnych predpisoch, v zmluvách a iných dokumentoch prevádzkovateľa v rozsahu, v akom budú tieto osobné údaje poskytnuté prevádzkovateľovi na dokumentoch, v elektronickej forme alebo iným spôsobom pri komunikácii s kupujúcim.
 6. Spotrebiteľ má právo udelený súhlas kedykoľvek písomne odvolať. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia Poskytovateľovi.
 7. Prevádzkovateľ spracúva najmä nasledovné osobné údaje dotknutých osôb:

  1. Meno a priezvisko
  2. Adresa
  3. Tel. č. a e-mail
  4. Platobné údaje
  5. Cookies

 8. Kupujúci poskytuje tieto osobné údaje prevádzkovateľovi dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy.
 9. Kupujúci berie na vedomie, že osobné údaje budú poskytnuté tretej osobe za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy.
 10. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby len po dobu nevyhnutnú na splnenie si svojich povinností vyplývajúcich zo zmluvy a zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
 11. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb na marketingové účely so súhlasom dotknutej osoby. Dotknutá osoba dáva súhlas so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely pri registrácii, pri prihlásení sa k odberu . Dotknutá osoba dáva súhlas so spracúvaním osobných údajov na dobu neurčitú. Tento súhlas môže odvolať kedykoľvek oznámením prevádzkovateľovi. Tento súhlas môže odvolať kedykoľvek oznámením prevádzkovateľovi alebo zrušením účtu prípadne odhlásením sa z odberu noviniek
 12. Nie je možné odvolať súhlas so spracúvaním údajov, ktorý je vykonávaný na základe zákonnej povinnosti (napr. daňové účely.)
 13. Osobné údaje v rozsahu meno a emailová adresa môžu byť poskytnuté tretím stranám. 
 14. Prevádzkovateľ nezverejňuje osobné údaje o kupujúcich

 15. Dotknutá osoba má tieto práva voči prevádzkovateľovi, na základe písomnej žiadosti v súlade s čl. 15 až 22 a čl. 34 GDPR a v súlade so zákonom:
  1. Dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom podľa čl. 15 GDPR : Dotknutá osoba má právo získať od Prevádzkovateľa vyhlásenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.
  2. Dotknutá osoba má právo má právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR : Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.
  3. Dotknutá osoba má právo na výmaz osobných údajov podľa čl 17 GDPR: Dotknutá osoba má právo na to, aby Poskytovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, ak dotknutá osoba uplatnila právo na výmaz, ak:
   1. osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,
   2. dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,
   3. dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu,
   4. osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,
   5. je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa GDPR, Zákona o ochrane osobných údajov, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.
   6. sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.

  4. Dotknutá osoba má právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa čl. 18 GDPR : Dotknutá osoba má právo na to, aby Poskytovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak:
   1. dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Poskytovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
   2. spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
   3. Poskytovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku,
   4. dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Poskytovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

    Dotknutú osobu, ktorej spracúvanie osobných údajov sa obmedzí, je Poskytovateľ povinný informovať pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania osobných údajov zrušené.

  5. Na základe čl. 19 GDPR je Poskytovateľ v prípade, ak to dotknutá osoba požaduje, povinný informovať dotknutú osobu o príjemcoch, ktorým Prevádzkovateľa oznámil opravu osobných údajov, vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov.
  6. Dotknutá osoba má právo na prenosnosť osobných údajov podľa čl. 20 GDPR: Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla Prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi.
  7. Dotknutá osoba  má právo namietať spracúvanie osobných údajov. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané na právnom základe z dôvodu, že spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo z dôvodu, že spracúvanie je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov.
  8. Dotknutá osoba má právo, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú.
  9. Dotknutá osoba má právo, aby jej Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu oznámil porušenie ochrany osobných údajov, ak takéto porušenie ochrany osobných údajov môže viesť k vysokému riziku pre práva fyzickej osoby.
  10. Právo na začatie konania pred príslušným Orgánom štátnej správa podľa § 100 zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.
  11. Dotknutá osoba má právo na určenie doby spracovania údajov: údaje sú spracované na dobu splnenia účelu zmluvy, evidencie objednávky a prípadných reklamácii.
  12. Poskytnutie osobných údajov je nevyhnuté na uzavretie zmluvy pri vytváraní objednávky. V príde ich neposkytnutia nie je možné uzavrieť zmluvu na diaľku.
  13. Dotknutá osoba má právo na určenie zdroja osobných údajov ak neboli získané na základe jej súhlasu.
    
 16. Poskytnutie informácií dotknutej osobe:
  1. Poskytovateľ je povinný  poskytnúť dotknutej osobe na základe jej žiadosti informácie, ktoré sa týkajú spracúvania jej osobných údajov. Informácie je povinný poskytnúť v listinnej podobe alebo elektronickej podobe, spravidla v rovnakej podobe, v akej bola podaná žiadosť. Ak o to požiada dotknutá osoba, informácie môže Poskytovateľ poskytnúť aj ústne, ak dotknutá osoba preukáže svoju totožnosť iným spôsobom. Poskytovateľ je pri uplatňovaní práv podľa čl. 15 až 22 GDPR  povinný poskytnúť dotknutej osobe súčinnosť.
  2. Poskytovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe informácie do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedenú lehotu môže Prevádzkovateľ v odôvodnených prípadoch s ohľadom na komplexnosť a počet žiadostí predĺžiť o ďalšie dva mesiace, a to aj opakovane. Poskytovateľ je povinný informovať o každom takom predĺžení dotknutú osobu.
  3. Informácie poskytuje Prevádzkovateľ bezodplatne.
  4. Ak je žiadosť dotknutej osoby zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná najmä pre jej opakujúcu sa povahu, Poskytovateľ môže požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií.

 17. Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, tieto práva požíva jej zákonný zástupca.
 18. O obmedzení práv dotknutej osoby v súlade a podľa čl. 23 GDPR a § 30 Zákona o ochrane osobných údajov Poskytovateľ informuje dotknutú osobu, ak tým nie je ohrozený účel obmedzenia.
 19. Dotknutá osoba je povinná uviesť len pravdivé osobné údaje.
 20. Tieto ustanovenia sa spravujú zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, a príslušných noriem EÚ.
 21. Prevádzkovateľ nezodpovedá za zneužitie osobných údajov tretou osobou, ktorá sa k týmto osobným údajom dostala neoprávnene.
 22. Dotknutá osoba môže svoje práva uplatniť akýmkoľvek spôsobom. (e-mail,telefón)


Čl. IX ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

 1. Podmienky reklamácie sa riadia príslušnými ustanoveniami reklamačného poriadku, ktorý je zverejnený na stránke predávajúceho a príslušných noriem o ochrane spotrebiteľa.
 2. Tieto obchodné podmienky môžu byť zmenené.
 3. Obchodné podmienky podliehajú právnemu režimu Slovenskej republiky a normám EÚ.
 4. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť 1.1.2023

 

REKLAMAČNÝ PORIADOK DEILY.SK

 

Čl. I ÚVOD

 

 1. Tento reklamačný poriadok upravuje spôsob a miesto uplatnenia reklamácie a postup pri riešení reklamácií. Týka sa tovaru, ktoré predávajúci predal spotrebiteľom. Pri reklamáciách sa postupuje v súlade s týmto reklamačným poriadkom, za dodržania zákonných ustanovení a práv spotrebiteľov.
 2. Tento reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok predávajúceho.
 3. Reklamáciou sa rozumie uplatnenie zodpovednosti za vady výrobku alebo služby.
  Reklamačná adresa je (doporučene, nie na dobierku):  magicsport s.r.o.
  Bezručova 1191/3
  911 05 Trenčín, Slovensko 4. Prevádzkovateľom je obchodná spoločnosť magicsport s.r.o., IČO: 48242373, Bezručova 1191/3, Trenčín 911 01, Slovenská republika.
 5. Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo využíva služby, a to buď v postavení spotrebiteľa alebo podnikateľa. Kupujúcim je aj každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s požiadavkou, aby jej predávajúci zaobstaral tovar, ktorý nemá zaradený v ponuke, s úmyslom kúpy tohto tovaru.
 6. Spotrebiteľskou zmluvou je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu zmluvy a právny režim zmluvy, ktorej jednou zmluvnou stranou je spotrebiteľ.
 7. Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, so sídlom Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27, ktorá je zároveň orgánom alternatívneho riešenie sporov medzi spotrebiteľom a dodávateľom (predávajúcim) v zmysle zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. (Adresa na doručovanie: Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát, Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov, Prievozská 32, p. p. 29,827 99 Bratislava 27).

 

Čl. II ZÁRUKA NA TOVAR a PODMIENKY

 

 1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim.
 2. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe (záruke).
 3. Záručná doba na tovary je 24 mesiacov (2 roky).
 4. Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe (faktúru).
 5. Na účely kúpy tovaru v internetovom obchode predávajúceho je záručným listom doklad o kúpe (faktúra).
 6. Záručná doba začína plynúť v momente prevzatia veci/tovaru kupujúcim.
 7. Pri preberaní tovaru je kupujúci, alebo oprávnená osoba, povinná skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený (doporučujeme). V prípade jeho poškodenia je potrebné priamo na mieste spísať s prepravcom zápis o zistených vadách spôsobených počas prepravy. Zápis je potrebné vykonať aj v prípade prevzatia takého tovaru.
 8. Pri prevzatí tovaru je kupujúci, alebo ním poverená osoba, povinná podpísať terminál/dodací list.
 9. Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné oznámiť predávajúcemu.
 10. Záručný list obsahuje meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov predávajúceho, jeho sídlo alebo miesto podnikania, obsah záruky, jej rozsah a podmienky, dĺžku záručnej doby a údaje potrebné na uplatnenie záruky. Ak záručný list neobsahuje všetky náležitosti, nespôsobuje to neplatnosť záruky.
 11. Predávaná vec musí mať požadovanú, prípadne právnymi predpismi ustanovenú akosť, množstvo, mieru alebo hmotnosť a musí byť bez vád, najmä musí zodpovedať záväzným technickým normám.
 12. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
 13. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
 14. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
 15. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.
 16. Práva zo zodpovednosti za vady je nutné uplatniť u predávajúceho akoukoľvek formou (formulár, e-mail)
 17. Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.
 18. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania.
 19. Kupujúci pri reklamácii môže použiť formulár v ktorom uvedie svoje meno, adresu, kontakt, popis tovaru (farba, množstvo, kód, veľkosť), číslo účtu, kód banky, dátum a podpis.
 20. Reklamácia sa nevzťahuje na vady tovaru spôsobené bežným používaním tovaru kupujúcim
 21. Kupujúci je povinný zaslať tovar spolu s potrebnými dokladmi a požiadavkami.
 22. Predávajúci je povinný ukončiť reklamáciu najneskôr do 30 dní.
 23. Ak tovar reklamujete, musí byť čistý, hygienicky nezávadný a vhodne zabalený.
 24. Kupujúci bude informovaný e-mailom, prípadne iným vhodným spôsobom o vybavení reklamácie.