3 PÁRY PONOŽIEK V HODNOTE 14,90€ ZADARMO KU KAŽDEJ OBJEDNÁVKE
 

Ochrana osobných údajov

PRAVIDLÁ PRE SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV SPOLOČNOSŤOU deily.sk s.r.o. S RUČENÍM OBMEDZENÝM

 1. Predávajúci je v zmysle týchto ustanovení aj prevádzkovateľom webovej stránky.
 2. Za osobný údaj sa považujú také informácie, ktoré môžu priamo alebo nepriamo identifikovať konkrétnu fyzickú osobu. Sú to najmä meno, trvalý pobyt, rodné číslo, e-mail. cookies a iné.
 3. Spotrebiteľ resp. kupujúci, ktorý je fyzickou osobou, potvrdením Objednávky potvrdzuje, že ním poskytnuté osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo sú správne a pravdivé. Spracovanie týchto údajov je nevyhnutné na plnenie Zmluvy o kúpe tovaru na diaľku, ktorej zmluvnou stranou je Spotrebiteľ v zmysle ustanovenia čl. 6 bod 1 písm. b) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane jednotlivcov pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46 / ES (ďalej len "GDPR") Účelom spracovanie osobných údajov je zhromažďovanie, uchovávanie a spracovávanie osobných údajov Poskytovateľom a ich použitie na fakturačné účely, registráciu domény a ďalšie úkony spojené s objednanú a poskytovanou službou, vrátane neskoršej komunikácie so Spotrebiteľom z dôvodu uplatnenia zmluvných práv (odstúpenie od zmluvy) ako aj pre potreby vlastného marketingu Prevádzkovateľa, pre účely zasielania informácií o tovare, a to elektronickými prostriedkami (e-mail).

 4. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje najmä na:
      
  1. Registráciu zákazníka
  2. Vytvorenie objednávky / Uzavretie kúpnej zmluvy
  3. Vystavenie dokladu, potvrdenie objednávky
  4. Dodanie tovaru
  5. Informácie o novinkách, zľavách a akciách  
  6. Evidencia objednávok a reklamácie

 5. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje dotknutých osôb v rozsahu uvedenom v príslušných právnych predpisoch, v zmluvách a iných dokumentoch prevádzkovateľa v rozsahu, v akom budú tieto osobné údaje poskytnuté prevádzkovateľovi na dokumentoch, v elektronickej forme alebo iným spôsobom pri komunikácii s kupujúcim.
 6. Spotrebiteľ má právo udelený súhlas kedykoľvek písomne ​​odvolať. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia Poskytovateľovi.
 7. Prevádzkovateľ spracováva predovšetkým tieto osobné údaje dotknutých osôb:

  1. Meno a priezvisko
  2. Adresa
  3. Tel. č. a e-mail
  4. Platobné údaje
  5. Cookies

 8. Kupujúci poskytuje tieto osobné údaje prevádzkovateľovi dobrovoľne na účely splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy.
 9. Kupujúci berie na vedomie, že osobné údaje budú poskytnuté tretej osobe za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy.
 10. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje dotknutej osoby len na dobu potrebnú pre splnenie svojich povinností vyplývajúcich zo zmluvy a zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
 11. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje dotknutých osôb na margetingové účely so súhlasom dotknutej osoby. Dotknutá osoba dáva súhlas so spracovaním osobných údajov na marketingové účely pri registrácii, pri prihlásení sa k odberu. Dotknutá osoba dáva súhlas so spracovaním osobných údajov na dobu neurčitú. Tento súhlas môže odvolať kedykoľvek oznámením prevádzkovateľovi akoukoľvek formou alebo zrušením účtu prípadne odhlásením z odberu noviniek.
 12. Prevádzkovateľ nezverejňuje osobné údaje o kupujúcich.
 13. Nemožno odvolať súhlas so spracovaním údajov, ktorý je vykonávaný na základe zákonnej povinnosti (napr. Daňové účely.)

 14. Dotknutá osoba má tieto práva voči prevádzkovateľovi, na základe písomnej žiadosti: 
  1. Dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom.
  2. Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov a na doplnenie neúplných osobných údajov.

  3. Dotknutá osoba má právo má právo na vymazanie ak:
   1. osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý boli získané alebo inak spracované
   2. dotknutá osoba odvolá súhlas
   3. dotknutá osoba namieta spracovanie osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody pre spracovanie osobných údajov
   4. osobné údaje sa spracovávajú nezákonne

  4. Dotknutá osoba má právo má právo na obmedzenie spracovanie osobných údajov ak:          
   1. dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov           
   2. spracovávanie osobných údajov je nezákonné           
   3. Poskytovateľ už nepotrebuje osobné údaje pre účely spracovania osobných údajov, ale potrebuje ich dotyčná osoba na uplatnenie právneho nároku.           
   4. dotknutá osoba namieta spracovanie osobných údajov, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Poskytovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.       
   5. je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa GDPR, Zákona o ochrane osobných údajov, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je slovenský republika viazaná,           
   6. sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti
         
  5. Poskytovateľ je v prípade, ak to dotknutá osoba požaduje, povinný informovať dotknutú osobu o príjemcoch, ktorým Prevádzkovateľa oznámil opravu osobných údajov, vymazanie osobných údajov alebo obmedzenia spracovania osobných údajov.       
  6. Dotknutá osoba má právo na prenosnosť osobných údajov      
  7. Dotknutá osoba má právo vzniesť námytku Voči spracovávanie osobných údajov      
  8. Dotknutá osoba má právo, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracovaní osobných údajov.       
  9. Dotknutá osoba má právo, aby jej prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu oznámil porušeniu ochrany osobných údajov.       
  10. Právo na začatie konania pred príslušným orgánom štátnej správy podľa § 100 zák. č. 18/2018 Zz o ochrane osobných údajov.
  11. Dotknutá osoba má právo na určenie doby spracovania údajov.
  12. Poskytnutie osobných údajov je nevyhnutné na uzavretie zmluvy pri vytváraní objednávky. V príde ich neposkytnutia nemožno uzavrieť zmluvu na diaľku.     
  13. Dotknutá osoba má právo na určenie zdroja osobných údajov.

 15. Poskytnutie informácií dotknutej osobe:  
   
      
  1. Poskytovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe na jej žiadosť informácie, ktoré sa týkajú spracúvania jej osobných údajov. v listinnej alebo elektronickej podobe.       
  2. Poskytovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe informácie do jedného mesiaca od doručenia žiadosti.       
  3. Informácie poskytuje Prevádzkovateľ bezodplatne.       
  4. Ak je žiadosť dotknutej osoby zjavne neopodstatnená Poskytovateľ môže požadovať primeraný poplatok na náklady.

 16. Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, tieto práva vykonáva jej zákonný zástupca.
 17. K obmedzeniu práv dotknutej osoby v súlade a podľa čl. 23 GDPR a § 30 Zákona o ochrane osobných údajov Poskytovateľ informuje dotknutú osobu, pokiaľ tým nie je ohrozený účel obmedzenia.
 18. Dotknutá osoba je povinná uviesť len pravdivé osobné údaje.
 19. Tieto ustanovenia sa riadia zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, a príslušných noriem EÚ.
 20. Prevádzkovateľ nezodpovedá za zneužitie osobných údajov treťou osobou, ktorá sa k týmto osobným údajom dostala neoprávnene.
 21. Dotknutá osoba môže svoje práva uplatniť akýmkoľvek spôsobom. (E-mail, telefón)


  Vysvetlenie k ochrane osobných údajov


  DEILY spracováva Vaše osobné údaje, ktoré nám poskytnete prípadne, ktoré získame inak ako priamo od Vás.

  Pri návšteve stránok DEILY môžeme od Vás získavať údaje ako IP adresa, cookies, správanie na stránke, informácie o operačnom systéme, el.zariadení pod. Tieto informácie sú anonymizované a nemožno konkrétne identifikovať užívateľa.

  Údaje cookies slúži na niekoľko účelov ako funkcia stránky a iné súbory cookies, ktoré sú analytické. Analytické cookies sú zhromažďované spoločnosťou Google Inc., ktorá následne tieto dáta anonymizované. Anonymizované dáta už nie sú osobnými údajmi, pretože ich nemožno priradiť konkrétnej fyzickej osobe. A s takými údajmi pracuje aj DEILY. Tieto údaje sú používané aj pre reklamné účely. Nastavenie cookies možné kontrolovať týmto modulom od Google alebo v nastavení Vášho prehliadača. V prípade ak si v prehliadači nastavíte blokovanie aj iných cookies (technické), sťažíte fungovanie webových stránok a v prípade blokovania analytických cookies sťažíte fungovania e-shopu Deil a reklama, ktorá sa Vám zobrazuje aj na iných stránkach nemusí reflektovať Vaše záujmy.

 

Vaše osobné údaje spracovávame na účely:

 1. Nákup tovaru, dodanie tovaru, evidencia reklamácií a ich vybavenie, registrácia Vás ako zákazníka - vaše osobné údaje sú spracované v minimálnom rozsahu tak aby ste dostali svoj tovar ako je meno, adresa, tel. Kontakt, e-mail (pre účely dodania sú údaje poskytnuté prepravcovi), v prípade registrácie môžete svoje údaje a tiež svoj účet kedykoľvek zmazať.
 2. Marketing: e-mailové ponuky Vám zasielame iba na základe vášho súhlasu, ktorý potvrdíte mailom a kedykoľvek môžete tento súhlas odvolať, v tomto prípade nepotrebujeme iné údaje ako Váš e-mail
 3. Plnenie iných zákonných povinností (účtovníctvo)

 4. Vaše osobné údaje spracovávame na tomto právnom základe:

  1. plnenie zmluvných povinností z kúpnej zmluvy
  2. oprávnený záujem poskytovanie marketingovo relevantného obsahu - automaticky spracovávané údaje a cookies

 5. Vaše osobné údaje spracovávame v tomto časovom horizonte:
      
  1. vaše osobné údaje spracovávame na dobu platnosti kúpnej zmluvy> v prípade neposkytnutia nemožno zo zmluvy plniť
  2. vaše osobné údaje spracovávame na dobu, ktorú nám umožňuje legislatíva - 10 rokov v prípade daňového dokladu> v tomto prípade nie je možné súhlas odvolať
  3. užívateľský účet> doba kým sami nezrušíte svoj účet, tj neodvoláte súhlas
  4. marketing> odvolanie obchodných oznámenia


INFORMÁCIE O POUŽÍVANÍ "COOKIES"

 

I. DEFINÍCIE

 

 1. deily.sk s.r.o (ďalej len Administrátor), poskytuje služby elektronicky, prechováva a získava prístupy k informáciám v používateľských zariadeniach.
 2. Webová stránka (portál) - webová stránka alebo aplikácia, na ktorej administrátor prevádzkuje webovú stránku prevádzkovanú v doméne: https://deily.sk/
 3. Cookies - IT dáta, najmä malé textové súbory ukladané a uchovávané na zariadeniach, prostredníctvom ktorých používateľ používa webové stránky.
 4. Cookies Administrátora - sa rozumie súbory cookies zverejnené administrátorom týkajúce sa poskytovania elektronických služieb administrátora prostredníctvom webových stránok.
 5. Externé súbory cookies - súbory cookies, ktoré zverejňujú partneri administrátora prostredníctvom webových stránok.
 6. Zariadenia - znamená elektronické zariadenia, pomocou ktorého používateľ získa prístup na webovú stránku.
 7. Používateľ - je subjekt, pre ktorý môžu byť poskytované elektronické služby v súlade s pravidlami a právnymi predpismi elektronicky alebo, s ktorými môže byť uzatvorená Zmluva o poskytovaní elektronických služieb.

 

II. TYPY POUŽÍVANÝCH "COOKIES"

 

 1. Cookies používané administrátorom sú pre zariadenia používateľa bezpečné. Najmä nie je možné, aby vírusy alebo iný nežiaduci softvér alebo škodlivý softvér vstúpili do používateľských zariadení. Tieto súbory umožňujú identifikovať softvér používaný používateľom a individuálne prispôsobiť webové stránky pre každého používateľa. Súbory cookies zvyčajne obsahujú názov domény, z ktorej pochádzajú, dobu ich prechovávania na zariadení a priradenú hodnotu.

 2. Administrátor používa dva typy súborov cookies:
   
  1. RELAČNÉ COOKIES: sú uložené v používateľskom zariadení a zostanú tam až do konca relácie prehliadača. Uložené informácie sú potom natrvalo odstránené z pamäte zariadenia. Mechanizmus relačných cookies neumožňuje zhromažďovanie akýchkoľvek osobných údajov alebo dôverných informácií zo zariadenia používateľa.
  2. TRVALÉ COOKIES: sú uložené v používateľskom zariadení a zostanú tam, kým nebudú zmazané. Ukončenie relácie daného prehliadača alebo vypnutie zariadenia ich nevymaže zo zariadenia používateľa. Mechanizmus trvalých súborov cookies neumožňuje zhromažďovanie akýchkoľvek osobných údajov alebo dôverných informácií zo zariadenia používateľa.

 3. Používateľ má možnosť obmedziť alebo zakázať prístup súborov cookies k svojim zariadeniam. Ak použijete túto možnosť, bude možné používať webové stránky okrem funkcií, ktoré svojou povahou vyžadujú súbory cookies.

 

III. CIELE, PRE KTORÉ SÚ POUŽÍVANÉ SÚBORY "COOKIES"

 

 1. Administrátor používa vlastné "cookies" k nasledujúcim účelom:

  1. KONFIGURÁCIA WEBOVÝCH STRÁNOK
   1. prispôsobenie obsahu webových stránok používateľským preferenciám a optimalizácia používania webových stránok.
   2. rozpoznanie zariadenia používateľa webových stránok a jeho umiestnenia a správneho zobrazenia webovej stránky prispôsobené jeho individuálnym potrebám.

  2. OVERENIE POUŽÍVATEĽA NA WEBOVEJ STRÁNKE A POSKYTNUTIE RELÁCIE POUŽÍVATEĽA NA WEBOVÝCH STRÁNKACH
   1. udržanie relácie používateľa webových stránok (po prihlásení), vďaka čomu používateľ nemusí znovu zadávať prihlasovacie meno na každej podstránke portálu.
   2. správnu konfiguráciu vybraných funkcií webových stránok, a najmä umožnenie overenia pravosti relácie prehliadača.
   3. optimalizácia a zvýšenie efektivity služieb poskytovaných administrátorom.

  3. VYKONÁVANIE PROCESOV NEVYHNUTNÝCH PRE PLNÚ FUNKČNOSŤ INTERNETOVÝCH STRÁNOK

   1. prispôsobenie obsahu webových stránok používateľským preferenciám a optimalizáciu používania webových stránok. Najmä tieto súbory umožňujú rozpoznať základné parametre používateľského zariadenia a správne zobraziť webové stránky prispôsobené jeho individuálnym potrebám.
   2. správne fungovanie parnterského programu, umožňujúce najmä overenie zdrojov presmerovanie používateľov na webové stránky webových stránok.
   3. umožnenie využívania funkcií "Schránka" a "Košík" na webových stránkach.

  4. ANALÝZA A AUDIT SLEDOVANOSTI
   1. vytváranie anonymných štatistík, ktoré pomáhajú porozumieť tomu, ako používatelia webových stránok používajú tieto stránky, čo umožňuje zlepšiť ich štruktúru a obsah. 

  5. ZABEZPEČENIE SPOĽAHLIVOSTI WEBOVEJ STRÁNKY

 2. Administrátor služieb používa vonkajšie "cookies" k nasledujúcim účelom:

  1. prezentácia multimediálneho obsahu na webových stránkach, ktorý je stiahnutý z externých webových stránok, napr. youtube,
  2. zhromažďovanie všeobecných a anonymných statických dát pomocou analytických nástrojov, napr. Google Analytics,
  3. zobrazovanie reklám prispôsobených preferenciám používateľa pomocou online reklamného nástroja, napr. Google AdSense,
  4. prihlásenie k webu prostredníctvom sociálnych webových stránok, napr. Facebook.com,
  5. využívanie interaktívnych funkcií pre popularizáciu webových stránok pomocou sociálnych sietí, vrátane napríklad Facebook.com, Instagram.com,
  6. prezentovanie hodnotenia na webových stránkach, ktoré sú stiahnuté z externých webových stránok napr. Heureka.sk,
  7. využívanie funkcie pre uľahčenie komunikácie prostredníctvom webových stránok, ktoré sú stiahnuté z externých webových stránok, ako napríklad Live Chat.

 

IV. MOŽNOSTI STANOVENIA PODMIENOK UCHOVÁVANIA ALEBO PRÍSTUPU DO "COOKIES"

 

 1. Používateľ môže nezávisle a kedykoľvek zmeniť nastavenie súborov cookies, pričom určí podmienky pre ich ukladanie a prístup k Užívateľskému zariadeniu. Zmeny v nastavení, uvedené v predchádzajúcej vete, môže Používateľ vykonať pomocou nastavenia webového prehliadača. Tieto nastavenia môžete meniť najmä tak, že zablokujete automatické zaobchádzanie s cookies v nastaveniach webového prehliadača alebo budete informovaní vždy, keď budú Cookies umiestnené na zariadení používateľa. Podrobné informácie o možnostiach a spôsoboch spracovania súborov cookies nájdete v nastavení softvéru (webového prehliadača).
 2. Používateľ môže súbory cookies kedykoľvek vymazať pomocou funkcií dostupných vo webovom prehliadači, ktorý používa.
 3. Obmedzenie používania súborov cookies môže mať vplyv na niektoré funkcie dostupné na webových stránkach.
 4. Príkladovú konfiguráciu prehliadača Google Chrome nájdete TU.